شوايتر

 

 پس از وايندر نخ پلي استر بر روي دستگاههاي شوايتر بصورت مخروطي كه از تكنولوژي اروپايي استفاده شده است جهت دوخت و دوز بر روي چرخهاي خياطي صنعتي كاربرد فراواني دارد.