کش زنبوری

 

 درسالن تولیدکش بااستفاده ازماشین آلات روزاروپاکش آرم داروزنبوری جهت مصارف مختلف ازجمله پوشاک وشورتهای ورزشی ومعمولی و...مورداستفاده قرارمیگیرد.