ماشین بسته بندی

بسته بندي : در سالن بسته بندي كالا در شركت رنگين نخ معين گرمسار كليه محصولات در كارتن چيده و با توجه به جدا سازي نخهاي درجه بندي جهت مصرف در سالنهاي توليد كش كليه محصولات شركت در يك رنج وزني ثابت و با درجه AA بسته بندي و به دست مصرف كننده مي رسد.