آزمایشگاه

آزمايشگاه : در آزمايشگاه شركت موارد مهم شامل نمره، استحكام، تاب در متر، تنشن و ... مورد آزمايش قرار مي گيرد تا محصول و فرايند توليدي با استانداردهاي ايران و جهان مطابقت داشته باشد.