ماشین کش زنبوری

کش زنبوری:تماماساخت کشورکره بوده وباسال ساخت 2014باکیفیت ممتازجهت مصارف مختلف تولیدمیگردد.