ماشین کش آرم دار

کش آرم دار:تماماساخت کشورکره بوده وباسال ساخت 2014باکیفیت ممتازجهت مصارفر مختلف تولید میگردد.