ماشین کش

كش : تماماً ساخت شركت Muller بوده و سال ساخت 2003 و 2008 مي باشد، كه با كيفيت ممتاز كش جهت مصارف مختلف پزشكي، دوخت و دوز، پوشاك و ... كاربرد دارد.